rybka (3 Days) --- falcoale (14 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.c4 . e6   3.Nb1c3 . d5   4.cxd5 . exd5   5.Bc1g5 . c6   6.e3 . h6   7.Bg5h4 . Bf8e7   8.Bh4xf6 . Be7xf6   9.Bf1d3 . OO   10.Ng1e2 . Rf8e8   11.OO . a6   12.Ne2g3 . b5   13.a3 . Bc8b7   14.Qd1d2 . Nb8d7   15.Ng3f5 . Nd7f8   16.Nf5g3 . Nf8e6   17.Bd3f5 . Bb7c8   18.Bf5c2 . Bc8b7   19.Ng3f5 . Ra8c8   20.Nf5g3 . c5   21.dxc5 . Rc8xc5   22.Qd2d3 . d4   23.Qd3h7 . Kf8   24.exd4 . Ne6xd4   25.Qh7h8 . Ke7   26.Rf1e1 . Kd7   27.Re1xe8 . Qd8xe8   28.Qh8xe8 . Kxe8   29.Bc2e4 . Bb7xe4   30.Ng3xe4 . Rc5h5   31.Ne4xf6 . gxf6   32.Ra1d1 . Nd4e6   33.g3 . Rh5g5   34.Nc3d5 . Kf8   35.Nd5xf6 . Kg7   36.Nf6e4 . Rg5g4   37.f3 . Rg4g6   38.Kf2 . Ne6g5   39.Ne4xg5 . hxg5   40.Rd1d7 . Rg6c6   41.Rd7d2 . f6   42.Ke2 . Kg6   43.Kd3 . Rc6d6   44.Ke3 . Rd6xd2   45.Kxd2 . Kf5   46.b4 . Ke5   47.Kd3 . f5   48.h4 . gxh4   49.gxh4 . Kf6   50.Kd4 . Ke6   51.f4 . Kf6