mitja (16 Days) --- gilliere (19 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.e3 . g6   3.c3 . Bf8g7   4.b3 . d5   5.Bc1b2 . e6   6.Ng1f3 . OO   7.Bf1d3 . Nb8c6   8.Bd3c2 . Rf8e8   9.h3 . a5   10.a4 . Bc8d7   11.OO . b6   12.Nb1d2 . Nc6e7   13.Nf3e5 . Ne7f5   14.Nd2f3 . Nf5h6   15.Bb2a3 . Nf6e4   16.Ba3b2 . Bg7xe5   17.Nf3xe5 . Ne4d6   18.Qd1d2 . Nh6f5   19.Bc2xf5 . exf5   20.f3 . f6   21.Ne5d3 . Qd8e7   22.Rf1e1 . Qe7f7   23.Qd2f2 . Qf7g7   24.Qf2g3 . Qg7h6   25.Nd3f4 . c6   26.Nf4xg6 . hxg6   27.Qg3xd6 . Qh6g7   28.Qd6g3 . Kf7   29.Kf1 . Ra8a7   30.Bb2a3 . Kg8   31.Ra1d1 . Qg7h6   32.f4 . Re8e4   33.Rd1d2 . Kf7   34.Rd2e2 . Bd7e6   35.Qg3f3 . Kg7   36.Re2d2 . Kf7   37.Ba3d6 . g5   38.fxg5 . fxg5   39.Bd6e5 . Ke7   40.Qf3g3 . f4   41.exf4 . gxf4   42.Qg3f3 . Ra7a8   43.Re1xe4 . dxe4   44.Qf3xe4 . Ra8c8   45.Rd2f2 . Qh6h5   46.Rf2f3 . Kd7   47.Be5xf4 .   

mitja (20 Days) --- hundegana (19 Days)

1.d4 . h5   2.e3 . g6   3.c3 . Bf8g7   4.Bf1e2 . d6   5.Ng1f3 . c5   6.dxc5 . a6   7.cxd6 . exd6   8.Qd1d2 . Ng8e7   9.b3 . Nb8c6   10.Bc1b2 . OO   11.Nf3d4 . Nc6xd4   12.cxd4 . Bc8d7   13.OO . Ne7d5   14.Nb1c3 . Nd5xc3   15.Bb2xc3 . Qd8g5   16.Be2f3 . Ra8b8   17.Ra1d1 . b5   18.d5 . Bg7xc3   19.Qd2xc3 . Rb8c8   20.Qc3d4 . Bd7g4   21.Bf3xg4 . Qg5xg4   22.Qd4b6 . h4   23.h3 . Qg4d7   24.Qb6xa6 . Rc8a8   25.Qa6c6 . Rf8d8   26.Qc6xd7 . Rd8xd7   27.Rd1a1 . Kg7   28.a4 . bxa4   29.Ra1xa4 . Ra8xa4   30.bxa4 . Kf6   31.f3 . Rd7a7   32.Rf1a1 . Ke5   33.e4 . f5   34.exf5 . gxf5   35.Kf2 . Kxd5   36.Ke3 . Ke5   37.f4 . Kf6   38.Kd4 . Ke6   39.a5 . Ra7g7   40.Ra1a2 .   

gilliere (20 Days) --- hundegana (19 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . e6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Nb8c6   5.Nd4xc6 . bxc6   6.Nb1c3 . Bf8c5   7.Bf1d3 . Qd8f6   8.OO . h6   9.Qd1e2 . Ng8e7   10.e5 . Qf6h4   11.Bc1e3 . Bc5xe3   12.Qe2xe3 . OO   13.Qe3e4 . Qh4xe4   14.Bd3xe4 . Ra8b8   15.b3 . f5   16.Be4f3 . g5   17.g3 . Ne7d5   18.Nc3xd5 . cxd5   19.Rf1e1 . Kg7   20.Bf3g2 . Bc8b7   21.Ra1d1 . f4   22.gxf4 . Rf8xf4   23.c4 . dxc4   24.Rd1xd7 . Rf4f7   25.Rd7xf7 . Kxf7   26.bxc4 . Bb7xg2   27.Kxg2 . Rb8b2   28.Re1c1 . Rb2xa2   29.c5 . Ke7   30.c6 . Kd8   31.Rc1c5 . Kc7   32.Kg3 . a5   33.h3 . a4   34.h4 . gxh4   35.Kxh4 . Ra2xf2   36.Kh5 . Rf2h2   37.Kg6 . a3   38.Rc5a5 . Kxc6   39.Ra5xa3 . h5   40.Ra3d3 . h4   41.Rd3d6 . Kc7   42.Rd6xe6 . h3   43.Re6e7 . Kd8   44.Re7h7 . Rh2h1   45.Kf6 . h2   46.Ke6 . Kc8   47.Ke7 . Kc7   48.Ke6 .