tartan (2 Days) --- numanoid (6 Days)

1.d4 . d5   2.c4 . e6   3.Nb1c3 . Ng8f6   4.Bc1g5 . c5   5.cxd5 . cxd4   6.Qd1xd4 . Bf8e7   7.e4 . Nb8c6   8.Qd4d2 . Nf6xd5   9.exd5 . Be7xg5   10.f4 . Bg5h4   11.g3 . exd5   12.gxh4 . OO   13.Ng1f3 . d4   14.Nc3e2 . Rf8e8   15.Kf2 . Qd8b6   16.Ne2g3 .   

jesmantiz (11 Days) --- tartan (3 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.e3 . d5   3.Bf1d3 . e6   4.Nb1d2 . c5   5.c3 . Nb8c6   6.f4 . Qd8c7   7.Ng1f3 . Bf8d6   8.OO . b6   9.Nf3e5 . Bc8b7   10.a3 . OO   11.Rf1f3 . c4   12.Bd3c2 . Ra8d8   13.Rf3h3 . h6   14.g4 . Nf6h7   15.Nd2f3 . Nh7f6   16.g5 . Nf6e4   17.gxh6 . g6   18.Ne5xc4 .   

vios (18 Days) --- jesmantiz (6 Days)

1.e4 . d6   2.d4 . c6   3.Nb1c3 . a6   4.f4 . g6   5.Ng1f3 . Bf8g7   6.Bc1e3 . e6   7.Qd1d2 . Ng8e7   8.OOO . b5   9.Bf1d3 . f5   10.e5 . d5   11.h4 . a5   12.h5 . Nb8d7   13.Nf3g5 . Nd7b6   14.Nc3xb5 . cxb5   15.Bd3xb5 . Kf8   16.h6 . Bg7xh6   17.Rh1xh6 . Ne7g8   18.Rh6xh7 .   

tartan (2 Days) --- vios (15 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.c4 . e6   3.Nb1c3 . Bf8b4   4.Qd1c2 . OO   5.Ng1f3 . Nb8c6   6.a3 . Bb4xc3   7.Qc2xc3 . d6   8.g3 . e5   9.Bf1g2 . e4   10.Nf3d2 . d5   11.e3 . Rf8e8   12.b3 . Bc8f5   13.Bc1b2 . Qd8d7   14.h3 . h5   15.Kf1 .