tonino1 (20 Days) --- piekki (19 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.g4 . Nf6xg4   3.e4 . d6   4.Bf1e2 . Ng4f6   5.Nb1c3 . g6   6.Bc1e3 . Bf8g7   7.h3 . c6   8.Qd1d2 . OO   9.Be3h6 . e5   10.Bh6xg7 . Kxg7   11.OOO . Qd8c7   12.f4 . Nb8d7   13.fxe5 . dxe5   14.Ng1f3 . Rf8e8   15.d5 . Nd7c5   16.d6 . Qc7a5   17.Qd2e3 . Bc8e6   18.a3 . Ra8d8   19.Kb1 . Nc5a4   20.Nc3xa4 . Qa5xa4   21.Nf3g5 . h6   22.Ng5xe6 . Re8xe6   23.Be2f3 . Re6xd6   24.Rd1xd6 . Rd8xd6   25.Rh1g1 . Qa4d4   26.Qe3xd4 . Rd6xd4   27.Rg1e1 . a5   28.Kc1 . a4   29.Re1e3 . c5   30.c3 . Rd4d6   31.Kc2 . Nf6d7   32.Bf3e2 . f5   33.exf5 . gxf5   34.Be2b5 . f4   35.Re3f3 . Nd7b6   36.h4 . Kf6   37.Bb5d3 . Nb6d5   38.c4 . Nd5e3   39.Kc3 .   

tonino1 (15 Days) --- juheset (4 Days)

1.d4 . e5   2.dxe5 . f6   3.e3 . fxe5   4.f4 . exf4   5.exf4 . b6   6.Qd1h5 . Ke7   7.Qh5e5 . Kf7   8.Bf1c4 .   

wegaman (19 Days) --- tonino1 (19 Days)

1.d4 . d6   2.c4 . Ng8f6   3.Nb1c3 . c6   4.e4 . Qd8c7   5.Ng1f3 . e5   6.d5 . c5   7.Bc1g5 . Bf8e7   8.Bf1e2 . OO   9.OO . a6   10.a4 . Bc8d7   11.Rf1e1 . h6   12.Bg5h4 . Qc7d8   13.h3 . g5   14.Bh4g3 . Nf6h5   15.Bg3h2 . Nh5f4   16.Be2f1 . a5   17.Qd1c1 . Nb8a6   18.Nc3e2 . Nf4d3   19.Qc1c2 .   

piekki (8 Days) --- juheset (2 Days)

1.g3 . Nb8c6   2.Bf1g2 . b6   3.c4 . Bc8b7   4.Nb1c3 . e6   5.e4 .   

wegaman (14 Days) --- piekki (11 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.c4 . g6   3.Nb1c3 . Bf8g7   4.Ng1f3 . OO   5.e3 . d5   6.Bf1e2 . c6   7.OO . Nb8d7   8.Rf1e1 . Qd8c7   9.Bc1d2 . e5   10.cxd5 .   

juheset (3 Days) --- fantomas (15 Days)

1.e3 . b6   2.d4 . Bc8b7   3.Ng1f3 . Ng8f6   4.Bf1d3 . d5   5.Nf3d2 . Nb8d7   6.c4 . dxc4   7.Nd2xc4 . Bb7xg2   

juheset (3 Days) --- wegaman (9 Days)

1.e3 . e5   2.d4 . e4   3.f3 . f5   4.fxe4 . fxe4   5.Qd1h5 . Ke7   

fantomas (19 Days) --- wegaman (17 Days)

1.e4 . e6   2.Ng1f3 . d5   3.exd5 . exd5   4.d4 . Ng8f6   5.h3 . Nb8c6   6.c3 . Bf8e7   7.Bf1d3 . OO   8.Bc1f4 . Rf8e8   9.OO . a6   10.Rf1e1 . h6   11.Nb1d2 . Bc8e6   12.Qd1c2 . Be7d6   13.Bf4xd6 . Qd8xd6   14.Nf3e5 . Nf6d7   15.Nd2f3 . Ra8c8   16.Ra1d1 . f6   17.Ne5xd7 . Be6xd7   18.Bd3h7 . Kh8