cathar (19 Days) --- bojan (20 Days)

1.e4 . e5   2.Nb1c3 . h6   3.Bf1c4 . d6   4.d3 . Ng8f6   5.Ng1e2 . Nb8c6   6.OO . Nc6a5   7.f3 . c6   8.a4 . Na5xc4   9.dxc4 . Bc8e6   10.b3 . a6   11.Bc1b2 . Bf8e7   12.Qd1d3 . Nf6h7   13.Ra1d1 . f6   14.Bb2a3 . Qd8d7   15.Ba3xd6 . Be7xd6   16.Qd3xd6 . Qd7xd6   17.Rd1xd6 . Ke7   18.Rf1d1 . Nh7g5   19.a5 . Ng5f7   20.Rd6d2 . g5   21.Nc3a4 . Ra8b8   22.Na4c5 . Be6c8   23.Ne2g3 . h5   24.Ng3f5 . Ke8   25.Nf5d6 . Nf7xd6   26.Rd2xd6 . Ke7   27.Kf2 . g4   28.Ke3 . Rh8g8   29.f4 . exf4   30.Kxf4 . Rg8e8   31.Nc5d7 . Rb8a8   32.Nd7xf6 . Re8h8   33.Ke5 . Rh8h6