piekki (20 Days) --- piriot (3 Days)

1.e4 . g6   2.d4 . Bf8g7   3.Nb1c3 . a6   4.f4 . d6   5.Ng1f3 . b5   6.Bf1d3 . Bc8b7   7.OO . Nb8d7   8.e5 . Ng8h6   9.e6 . fxe6   10.Nf3g5 . Nd7f8   11.Qd1e2 . Qd8d7   12.Bc1e3 . Nh6f5   13.g4 . Nf5xe3   14.Qe2xe3 . OOO   15.Ng5f7 . e5   16.d5 . Qd7xg4   17.Kh1 . Rh8g8   18.Nf7xd8 . Kxd8   19.Qe3a7 . Qg4c8   20.f5 . Qc8a8   21.Qa7xa8 . Bb7xa8   22.Bd3e4 . Bg7f6   23.Ra1d1 . g5   24.a3 . Nf8d7   25.Be4g2 . h5   26.Nc3e2 . g4   27.b3 . h4   28.Rf1g1 . Bf6g5   29.c4 . Nd7f6   30.Ne2c3 . h3   31.Bg2e4 . Bg5e3   32.Rg1g3 . Be3f2   33.Rg3d3 . Kd7   34.Rd1d2 . Bf2c5   35.b4 . bxc4   36.bxc5 . cxd3   37.c6 . Kc8   38.Rd2xd3 . Rg8f8   39.Rd3g3 . Nf6xe4   40.Nc3xe4 . Rf8xf5   41.Rg3xg4 .