gvladutz (12 Days) --- drawlward (19 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . g6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Nb8c6   5.c4 . Bf8g7   6.Bc1e3 . Ng8f6   7.Nb1c3 . OO   8.Bf1e2 . d6   9.OO . Bc8d7   10.Qd1d2 . Nc6xd4   11.Be3xd4 . Bd7c6   12.f3 . Nf6d7   13.Ra1d1 . Bg7xd4   14.Qd2xd4 . Qd8b6   15.Qd4xb6 . Nd7xb6   16.b3 . a5   17.f4 . Nb6d7   18.Nc3d5 . Ra8e8   19.Be2g4 . Nd7c5   20.Rf1e1 . Bc6xd5   21.exd5 . f5   22.Bg4f3 . Kf7   23.Re1e3 . Re8b8   24.Rd1e1 . Rf8e8   25.g4 . fxg4   26.Bf3xg4 . b5   27.cxb5 . Rb8xb5   28.f5 . Rb5b4   29.fxg6 . hxg6   30.Bg4e2 . Nc5d7   31.a3 . Rb4b7   32.Be2a6 . Rb7b6   33.Re1f1 . Kg7   34.Ba6c4 . Nd7e5   35.Rf1f4 . Re8c8   36.h4 . a4   37.Re3g3 . axb3   38.Bc4xb3 . Kh6   39.Kf1 . Rc8b8   40.Bb3d1 . Rb6b1   41.Rf4d4 . Rb8b2   42.Rg3c3 . Rb2h2   43.Kg1 . Rh2a2   44.Kf1 . Rb1a1   45.Kg1 . Ra2xa3   46.Rc3xa3 . Ra1xa3   47.Kf2 . Ne5d3   48.Ke2 . Nd3b2   49.Bd1c2 . Ra3c3   50.Bc2a4 . Rc3c4   51.Rd4xc4 . Nb2xc4   52.Ba4b3 . Nc4e5   53.Kf2 . Kh5   54.Kg3 . g5   55.Bb3d1 . Kg6   56.Bd1c2 . Kf6   57.h5 . Kg7   58.Bc2a4 . Kh6   59.Ba4e8 . Ne5c4   60.Kf3 . Nc4b6   61.Ke4 . g4   62.Be8g6 . g3