generalfree (-1281 Days) --- maestro (5 Days)



ladyuzbetova (19 Days) --- luizassis (7 Days)

1.e4 . e5   2.c3 . Ng8f6   3.d4 . exd4   4.e5 . Nf6d5   5.Ng1f3 . Nb8c6   6.cxd4 . Bf8b4   7.Bc1d2 . OO   8.Bd2xb4 . Nc6xb4   9.Qd1b3 . c6   10.a3 . Nb4a6   11.Bf1xa6 .   

generalfree (-1281 Days) --- maestro (5 Days)



ladyuzbetova (17 Days) --- redapond1 (7 Days)

1.d4 . d5   2.Bc1f4 . Nb8c6   3.Ng1f3 . Bc8f5   4.e3 . Nc6b4   5.Bf1d3 . Bf5xd3   6.cxd3 . e6   7.OO . Bf8d6   8.Bf4e5 . Bd6xe5   9.Nf3xe5 . Ng8f6   10.Qd1a4 .   

generalfree (-1281 Days) --- maestro (5 Days)



generalfree (-1281 Days) --- maestro (5 Days)