seger (18 Days) --- gvladutz (7 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.c4 . e6   3.Ng1f3 . d5   4.Nb1c3 . c6   5.e3 . Nb8d7   6.Qd1c2 . Bf8d6   7.e4 . e5   8.exd5 . cxd5   9.Bc1g5 . exd4   10.Nf3xd4 . OO   11.OOO . h6   12.Bg5h4 . Nd7b6   13.Kb1 . Bc8d7   14.Nc3xd5 . Nb6xd5   15.cxd5 . Ra8c8   16.Qc2b3 . Bd6e5   17.Nd4f3 . Rf8e8   18.Bf1d3 . Bd7g4   19.Rd1e1 . Bg4xf3   20.gxf3 . Qd8d6   21.Bh4g3 . Be5xg3   22.fxg3 . Qd6xd5   23.Qb3xd5 . Nf6xd5   24.Bd3e4 . Rc8c5   25.Re1c1 . Rc5xc1   26.Rh1xc1 . Re8d8   27.Ka1 . Nd5e3   28.Be4xb7 . Rd8d2   29.Rc1c8 . Kh7   30.a4 . Rd2xh2   31.Rc8a8 . h5   32.Ra8xa7 . Rh2g2   33.Ra7a5 . Kg6   34.Ra5c5 . Rg2xg3   35.Ka2 . Rg3g5   36.Rc5xg5 . Kxg5   37.Kb3 . h4   38.f4 . Kxf4   39.a5 . Ne3f5   40.a6 . Nf5d6   41.a7 . Nd6xb7   42.a8Q . Nb7c5   43.Kc4 . Nc5e4   44.Qa8f8 . f5   45.Qf8xg7 . h3   46.Kd4 . Kf3   47.Qg7h7 . Kg4   48.Qh7g6 . Ne4g5   49.Ke5 .