alekpax (7 Days) --- numanoid (9 Days)

1.e4 . e6   2.d4 . d5   3.Nb1c3 . Ng8f6   4.e5 . Nf6d7   5.f4 . c5   6.Ng1f3 . Nb8c6   7.Bc1e3 . Bf8e7   8.Qd1d2 . OO   9.dxc5 . Nd7xc5   10.OOO . b6   11.Kb1 . Bc8b7   12.Qd2e1 . Qd8c8   13.f5 . exf5   14.Nc3xd5 . Nc5e4   15.Bf1b5 . Rf8e8   16.Nd5xe7 . Re8xe7   17.Qe1h4 . Qc8f8   18.Qh4f4 . Qf8c8   19.Bb5xc6 . Bb7xc6   20.Rh1g1 . Ne4c5   21.Be3xc5 . bxc5   22.Nf3h4 . g6   23.Rd1d6 . Bc6b7   24.a3 . Ra8b8   25.g4 . fxg4   26.Rg1xg4 . Qc8e8   27.Nh4f5 . Re7xe5   28.Nf5h6 . Kg7   

rons (20 Days) --- numanoid (10 Days)

1.e4 . e6   2.d4 . d5   3.Nb1c3 . Ng8f6   4.e5 . Nf6d7   5.f4 . c5   6.Ng1f3 . Nb8c6   7.Bc1e3 . Bf8e7   8.Qd1d2 . OO   9.dxc5 . Nd7xc5   10.OOO . b6   11.Qd2e1 . Bc8b7   12.Kb1 . Ra8c8   13.f5 . Qd8c7   14.Qe1g3 . Nc5e4   15.Nc3xe4 . dxe4   16.Be3h6 . g6   17.Bh6xf8 . Kxf8   18.fxe6 . exf3   19.Rd1d7 . Qc7b8   20.Qg3f4 . f5   21.gxf3 . Rc8c7   22.Bf1b5 . Rc7xd7   23.exd7 . Qb8xe5   24.Qf4h6 . Qe5g7   25.Qh6xg7 . Kxg7   26.Bb5xc6 . Bb7xc6   27.Rh1d1 . Be7d8   28.Rd1d6 . Bc6xf3   29.Rd6e6 . g5   30.Re6e8 . Bd8f6   31.d8Q . Bf6xd8   32.Re8xd8 . f4   33.Kc1 . g4   34.Kd2 . Kg6   35.Rd8g8 . Kf7   36.Rg8h8 . Kg7   37.Rh8e8 . Kg6   38.Ke1 . h5   39.Kf2 . Bf3d1   40.c4 . h4   41.Re8g8 . Kf5   42.Rg8h8 . Kg5   43.Kg1 . g3   44.Rh8g8 . Kf5   45.b4 .