drill64 (20 Days) --- cal (20 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . exd4   4.Qd1xd4 . Nb8c6   5.Bf1b5 . Bc8d7   6.Bb5xc6 . Bd7xc6   7.Nb1c3 . h6   8.Bc1f4 . Bf8e7   9.Qd4xg7 . Be7f6   10.Qg7g3 . Qd8e7   11.Nf3d2 . OOO   12.OOO . Bf6xc3   13.Qg3xc3 . a6   14.Qc3xh8 . h5   15.Qh8xh5 . Ng8f6   16.Qh5h4 . Qe7e6   17.Kb1 . Bc6xe4   18.Bf4g5 . Be4xg2   19.Rh1g1 . Qe6d5   20.Bg5xf6 . Rd8g8   21.b3 . Qd5f5   22.Nd2c4 . b6   23.Nc4e3 . Qf5f3   24.Bf6b2 . Kb7   25.Qh4d4 . f5   26.Ne3xg2 . Rg8d8   27.Qd4d5 . Qf3xd5   28.Rd1xd5 . c6   29.Rd5xf5 . c5   30.c4 . b5   31.Ng2e3 . b4   32.Rg1g7 . Kc6   33.Ne3d5 . Rd8h8   34.Rg7c7 . { resign }  

alcon (4 Days) --- drill64 (20 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1b5 . Ng8f6   4.d3 . g6   5.Bc1e3 . d6   6.c3 . Bf8g7   7.h3 . Bc8d7   8.Nb1d2 . OO   9.Nd2f1 . a6   10.Bb5a4 . b5   11.Ba4c2 . Qd8c7   12.Nf1g3 . Ra8b8   13.OO . Rf8e8   14.Qd1d2 . b4   15.Rf1b1 . a5   

cal (20 Days) --- coraza (20 Days)

1.c4 . e5   2.e4 . Ng8f6   3.d3 . Bf8b4   4.Bc1d2 . Bb4c5   5.h3 . c6   6.Ng1f3 . Qd8b6   7.Bd2c3 . Bc5xf2   8.Kd2 . Qb6e3   9.Kc2 . Qe3b6   10.Nb1d2 . Bf2e3   11.Nd2b3 . OO   12.Nf3xe5 . d6   13.Ne5f3 . Bc8e6   14.Bc3xf6 . gxf6   15.g4 . Qb6b4   16.Rh1h2 . Be3f4   17.a3 . Qb4a4   18.Nf3d4 . Bf4xh2   19.Qd1f3 . Nb8d7   20.h4 . Nd7e5   21.Qf3xf6 . c5   22.Nd4b5 . Ne5xg4   23.Nb5xd6 . Ng4xf6   24.Bf1e2 . Bh2xd6   25.h5 . Bd6f4   26.Ra1f1 . Bf4e5   27.h6 . b5   28.Rf1g1 . Kh8   29.Be2d1 . bxc4   30.dxc4 . Qa4xc4   31.Kb1 . Qc4d3   32.Bd1c2 . Qd3e3   33.Rg1h1 . Nf6xe4   34.Rh1d1 . Be6xb3   35.Bc2xb3 . Qe3xb3   36.Rd1d2 . Ne4xd2   37.Kc1 . Qb3xb2   38.Kd1 . Ra8d8   39.a4 .   

alcon (20 Days) --- cal (20 Days)

1.e4 . e5   2.f4 . exf4   3.Ng1f3 . d6   4.d4 . h6   5.Bc1xf4 . Ng8f6   6.Nb1c3 . a6   7.Qd1d2 . Bc8g4   8.OOO . Bg4xf3   9.gxf3 . Bf8e7   10.Rh1g1 . Nb8c6   11.Bf4e3 . Qd8d7   12.Rg1xg7 . b5   13.Rg7g3 . OOO   14.Bf1h3 . h5   15.Bh3xd7 . Nf6xd7   16.Rd1g1 . Kb7   17.a4 . b4   18.Nc3d5 . h4   19.Rg3g7 . a5   20.Rg7xf7 . Rd8e8   21.Rg1g7 . Kc8   22.Nd5xe7 . Nc6xe7   23.Rf7xe7 . Re8xe7