mozgegorov (12 Days) --- sahlapalat (20 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Ng8f6   5.Bf1d3 . Qd8b6   6.Nd4b3 . Nb8c6   7.OO . g6   8.Bc1e3 . Qb6c7   9.Nb1d2 . Bf8g7   10.c3 . OO   11.Qd1c1 . Bc8e6   12.f4 . Nf6g4   13.Nd2f3 . Ng4xe3   14.Qc1xe3 . a6   15.Nf3g5 . Be6d7   16.Nb3d2 . b5   17.h3 . b4   18.Rf1c1 . Qc7b7   19.Ra1b1 . a5   20.Kh2 . h6   21.Ng5f3 . Rf8d8   22.cxb4 . Nc6xb4   23.a3 . Nb4xd3   24.Qe3xd3 . Rd8c8   25.Rc1c2 . Rc8xc2   26.Qd3xc2 . Ra8c8   27.Qc2d3 . Bd7b5   28.Qd3e3 . a4   29.e5 . dxe5   30.Nf3xe5 . Qb7d5   31.Nd2f3 . Rc8c2   32.Qe3d4 . e6   33.Qd4xd5 . exd5   34.Nf3d4 . Rc2c5   35.Nd4xb5 . Rc5xb5   36.Ne5d3 . Kf8   37.Nd3b4 . Ke7   38.g4 . Kd6   39.b3 . axb3   40.Rb1xb3 . d4   41.Rb3d3 . Kc5   42.Kg3 . Kc4   43.Rd3f3 . Bg7f8   44.Nb4c6 . Bf8d6   45.Kf2 . Rb5b2   46.Ke1 . f6   47.Nc6a5 . Kd5   48.h4 . Ke4   49.Na5c4 . Kxf3   50.Nc4xb2 . Bd6xa3   51.Nb2c4 . Ba3b4   52.Kf1 . Kxf4   53.g5 . fxg5   54.hxg5 . Kxg5   55.Kf2 . Kf4   56.Nc4b2 . Ke4   57.Ke2 . h5   58.Nb2d1 . d3   59.Kf2 . g5