hundegana (19 Days) --- cjood (20 Days)

1.c4 . e6   2.e4 . Nb8c6   3.Nb1c3 . Bf8c5   4.Ng1f3 . d6   5.Nc3a4 . b6   6.Na4xc5 . dxc5   7.d3 . Nc6d4   8.Nf3xd4 . Qd8xd4   9.Qd1c2 . e5   10.Bc1e3 . Qd4d6   11.Bf1e2 . h6   12.OOO . Ng8f6   13.f3 . Bc8d7   14.g4 . g5   15.h4 . gxh4   16.Rh1xh4 . OOO   17.Kb1 . Bd7e6   18.Rd1h1 . h5   19.g5 . Nf6d7   20.Rh4xh5 . Rh8xh5   21.Rh1xh5 . Nd7f8   22.Qc2a4 . a5   23.Qa4d1 . Nf8g6   24.Qd1h1 . Rd8g8   25.Kc2 . Kb7   26.b3 . Qd6f8   27.Qh1h2 . Ka6   28.f4 . exf4   29.Be3xf4 . Ng6xf4   30.Qh2xf4 . Qf8d6   31.e5 . Qd6d4   32.Qf4xd4 . cxd4   33.a3 . c5   34.b4 . axb4   35.axb4 . cxb4   36.Kb3 . Ka5   37.Kb2 . Be6f5   38.Ka2 . Ka4   39.Kb2 . b3   40.Be2d1 . Bf5xd3   41.Bd1xb3 . Kb4   42.Ka2 . Bd3xc4   43.Bb3xc4 . Kxc4   44.Kb2 . b5   45.Kc2 . b4   46.Kb2 . d3   47.Rh5h4 . Kb5   48.Kb3 . Rg8xg5   49.Rh4xb4 . Kc5   50.Rb4f4 . Rg5xe5   51.Rf4xf7 . Kd4   52.Rf7d7 . Ke4   53.Kc3 . Re5c5   54.Kd2 . Rc5c2   55.Kd1 . Ke3   56.Rd7e7 . Kd4   57.Re7e8 . Kc3   58.Re8c8 . Kb2   

bojan (20 Days) --- hundegana (19 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.c3 . d5   4.Qd1c2 . d4   5.d3 . Bc8g4   6.Bf1e2 . Bg4xf3   7.Be2xf3 . dxc3   8.Nb1xc3 . Nc6d4   9.Qc2a4 . Qd8d7   10.Qa4xd7 . Kxd7   11.Bf3d1 . Bf8b4   12.Kd2 . Ng8f6   13.h3 . Ra8d8   14.a3 . Bb4xc3   15.bxc3 . Nd4e6   16.g3 . Kc8   17.Ke2 . Ne6c5   18.Bd1c2 . Rd8d6   19.Bc1e3 . Nc5e6   20.Ra1b1 . b6   21.Rh1g1 . h5   22.f4 . Nf6d7   23.Bc2b3 . Kb7   24.Bb3d5 . c6   25.Bd5c4 . b5   26.Bc4b3 . a6   27.a4 . Nd7c5   28.Bb3c2 . g6   29.f5 . gxf5   30.exf5 . Ne6d4   31.cxd4 . exd4   32.Be3g5 . Rh8e8   33.Kf3 . f6   34.Bg5f4 . Rd6d5   35.g4 . hxg4   36.Kxg4 . Rd5d7   37.h4 . Rd7g7   38.Kh3 . Rg7h7   39.axb5 . cxb5   40.Rg1g2 . Kc6   41.Rb1a1 . Kb6   42.Bf4d2 . Re8e5   43.Rg2f2 . Rh7h5   44.Bd2a5 . Kc6   45.Kg4 . Rh5h8   46.Rf2f3 . Re5e2   47.Bc2d1 . Re2g2   48.Kh3 . Rg2g1   49.Kh2 . Rg1e1   50.Ba5xe1 . Rh8e8   51.Be1f2 . Kd5   52.Kh3 . Re8h8   53.Rf3g3 . Ke5   54.Rg3f3 . Kd5   55.Rf3f4 . Ke5   56.Rf4xd4 . Rh8c8   57.h5 . Rc8h8   58.Kh4 . Kxf5   59.Rd4d5 . Kf4   60.Rd5xc5 . Rh8a8   61.Rc5xb5 . axb5   62.Ra1xa8 . b4   63.Bd1b3 . f5   64.Bf2g3 . Ke3   65.Ra8a4 . f4   66.Bg3xf4 . Kxf4   67.Ra4xb4 . Ke3   68.h6 .   

claymil (20 Days) --- hundegana (19 Days)

1.c4 . c5   2.Nb1c3 . Ng8f6   3.g3 . Nb8c6   4.Bf1g2 . e6   5.e3 . Bf8e7   6.Ng1e2 . OO   7.OO . a6   8.d4 . cxd4   9.exd4 . d5   10.c5 . b6   11.Qd1a4 . Bc8d7   12.Qa4a3 . bxc5   13.dxc5 . h6   14.b4 . Qd8c7   15.Ra1b1 . Rf8b8   16.Bc1d2 . a5   17.b5 . Nc6d8   18.b6 . Qc7c6   19.Bd2e3 . Nd8b7   20.Rf1c1 . Be7xc5   21.Be3xc5 . Nb7xc5   22.Ne2d4 . Qc6c8   23.Nc3e2 . Qc8f8   24.Qa3xc5 . Qf8xc5   25.Rc1xc5 . Ra8a6   26.b7 . g6   27.Bg2f1 . Ra6a7   28.Rc5c7 . Kf8   29.Nd4c6 . Bd7xc6   30.Rc7c8 . Kg7   31.Rc8xb8 . Nf6d7   32.Rb8d8 . Ra7xb7   33.Rb1xb7 . Bc6xb7   34.Rd8xd7 . Bb7a6   35.Ne2f4 . Ba6xf1   36.Kxf1 . Kf6   37.Rd7a7 . g5   38.Nf4d3 . e5   39.Ra7xa5 . e4   40.Ra5xd5 . exd3   41.Rd5xd3 . Ke5   42.a4 . Ke4   43.Ke2 . f5   44.a5 . h5   45.a6 .