norlavuaram (2 Days) --- apdash (20 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1b5 . d6   4.c3 . a6   5.Bb5a4 . g6   6.OO . Bf8g7   7.d4 . b5   8.Ba4c2 . cxd4   9.Nf3xd4 . Bc8b7   10.Nb1d2 . Nc6xd4   11.cxd4 . Ng8f6   

norlavuaram (6 Days) --- bojan (20 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . Qd8e7   4.Bf1c4 . h6   5.Nb1c3 . c6   6.OO . Nb8d7   7.Rf1e1 . Nd7b6   8.Bc4b3 . Bc8g4   9.dxe5 . dxe5   10.Qd1e2 . Ng8f6   11.h3 . Bg4h5   12.Bc1e3 . Nf6h7   

fantomas (20 Days) --- add (13 Days)

1.d4 . d5   2.Ng1f3 . h6   3.Bc1f4 . Nb8c6   4.h3 . Ng8f6   5.e3 . a6   6.a3 . Bc8f5   7.Bf1d3 . Bf5xd3   8.Qd1xd3 . e6   9.Nb1d2 . Bf8d6   10.Bf4xd6 . Qd8xd6   11.OO . g5   12.c4 . dxc4   13.Nd2xc4 . Qd6d5   14.Ra1c1 . Nf6e4   15.Nc4e5 . f5   16.Ne5xc6 . bxc6   17.Nf3e5 . c5   18.Rc1c4 . cxd4   19.exd4 . Qd5b7   20.b4 . Ne4d6   21.Rc4c6 . OO   22.Rf1c1 . Ra8c8   23.Rc6xa6 . Rf8e8   24.Ne5d7 . Kf7   25.Nd7c5 . Qb7b5   26.Qd3xb5 . Nd6xb5   27.Rc1d1 . Nb5c3   28.Rd1d3 . Nc3d5   29.g3 . Re8e7   30.Ra6c6 . h5   31.Nc5b7 . Re7d7   32.Nb7c5 . Rd7e7   33.Nc5b3 . Rc8a8   34.Nb3a5 . Ra8b8   35.Rd3b3 . g4   36.b5 . Rb8b6   37.h4 . e5   38.Rc6c5 . Rb6d6   39.Na5c4 .   

fantomas (20 Days) --- norlavuaram (5 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1c4 . Bf8e7   4.c3 . Ng8f6   5.d3 . d6   6.h3 . OO   7.OO . Nc6a5   8.Bc4b5 . a6   9.Bb5a4 . b5   10.Ba4c2 . c5   11.Bc1e3 . Na5c6   12.a3 . Qd8c7   13.b4 .   

add (20 Days) --- norlavuaram (2 Days)

1.c4 . Ng8f6   2.Nb1c3 . e5   3.e4 . Bf8e7   4.Ng1f3 . Nb8c6   5.d3 . OO   6.h3 . d6   7.b3 . Bc8d7   8.Bf1e2 . h6   9.Bc1d2 . Rf8e8   10.Nc3d5 . Nf6xd5   11.cxd5 . Nc6d4   12.Bd2c3 .