norlavuaram (20 Days) --- rybka (20 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . e6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Ng8f6   5.Bf1d3 . Bf8c5   6.Nd4e2 . Nb8c6   7.OO . d6   8.a3 . Bc8d7   9.b4 . Bc5b6   10.Bc1b2 . OO   11.Nb1d2 . e5   12.Nd2c4 . Bd7e6   13.Nc4xb6 . Qd8xb6   14.h3 . d5   15.exd5 . Nf6xd5   16.Ne2g3 . Nd5f4   17.Bd3e4 . Rf8d8   18.Qd1f3 . f6   19.Rf1d1 . Rd8xd1   20.Ra1xd1 . Ra8d8   21.Rd1xd8 . Qb6xd8   22.Be4xc6 . bxc6   23.Qf3xc6 . Qd8d1   

faerieking (20 Days) --- norlavuaram (20 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1c4 . Bf8e7   4.d4 . d6   5.h3 . Ng8f6   6.d5 . Nc6b8   7.Bc4d3 . OO   8.OO . c6   9.c4 . c5   10.Nb1c3 . a6   11.Bc1e3 . Nb8d7   12.Qd1d2 . Ra8b8   13.Ra1d1 . b5   14.cxb5 . axb5   15.b3 . b4   16.Nc3a4 . Nd7b6   17.Na4xb6 . Qd8xb6   18.Nf3h2 . h6   19.f4 . exf4   20.Rf1xf4 . Nf6d7   21.Kh1 . Nd7e5   22.Bd3b1 . Be7g5   23.Rf4f2 . Bg5xe3   24.Qd2xe3 . Bc8a6   25.Nh2f3 . Ne5xf3   26.gxf3 . Rb8e8   27.Rd1g1 .   

rybka (12 Days) --- luban (20 Days)

1.d4 . d5   2.Bc1f4 . e6   3.e3 . c5   4.c3 . a6   5.dxc5 . Bf8xc5   6.Nb1d2 . Nb8c6   7.Ng1f3 . h6   8.Bf1e2 . Ng8f6   9.OO . OO   10.Nd2b3 . Bc5d6   11.Bf4xd6 . Qd8xd6   12.c4 . Rf8d8   13.cxd5 . Qd6xd5   14.Qd1xd5 . Nf6xd5   15.Rf1d1 . b6   16.a3 . Bc8b7   17.Nf3d4 . Nc6xd4   18.Rd1xd4 . Kf8   19.Be2f3 . Ra8b8   20.Ra1d1 . Ke7   21.Nb3c1 . a5   22.Bf3xd5 . Bb7xd5   23.e4 . Bd5xe4   24.Rd4xd8 . Rb8xd8   25.Rd1xd8 . Kxd8   26.f3 . Be4c2   27.Kf2 . Kd7   28.Ke3 . Kd6   29.Nc1d3 . Bc2xd3   30.Kxd3 . Kd5   31.b3 . b5   32.g3 . b4   33.axb4 . axb4   34.h3 . e5   35.Ke3 . f5   36.Kd3 . g5   37.Ke3 . h5   38.g4 . fxg4   39.fxg4 . hxg4