conde7 (7 Days) --- numanoid (6 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1b5 . f5   4.d3 . fxe4   5.dxe4 . Ng8f6   6.OO . Bf8c5   7.Bb5xc6 . bxc6   8.Nf3xe5 . OO   9.Nb1c3 . d6   10.Ne5d3 . Bc5d4   11.Qd1e1 . Qd8e8   12.Bc1e3 . Bd4xc3   13.Qe1xc3 . Qe8xe4   14.Rf1e1 . Qe4a4   15.Nd3f4 . Nf6e4   16.Qc3b3 . Qa4xb3   17.axb3 . Ne4f6   18.Be3d2 . Bc8f5   19.Nf4e6 . Rf8f7   20.Ne6d4 . Bf5g6   21.Nd4xc6 . Bg6xc2   22.b4 . a6   23.Ra1a3 . Bc2e4   24.Re1c1 . Be4d5   25.b5 . Nf6e4   26.Bd2e3 . Bd5xc6   27.Rc1xc6 . a5   28.Ra3a4 . Ne4c5   29.Be3xc5 . dxc5   30.Rc6xc5 . Ra8d8   31.f3 . Rd8d2   32.Ra4xa5 . h6   33.Ra5a8 . Kh7   34.h4 . Rd2xb2   35.Ra8a4 . Rf7d7   36.Ra4g4 . Kg8   37.Kh2 . Kf8   38.Kh3 . Kg8   39.h5 . Kf8   40.Rg4e4 . Rb2d2   41.Rc5f5 . Rd7f7   42.Rf5xf7 . Kxf7   43.Re4c4 . Rd2d7   44.g4 . Kf6   45.Kg3 . Kf7   46.Kf4 . Ke7   47.Ke5 . Kf7   48.f4 . Ke7