yoj (1 Days) --- rybka (11 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.Nb1c3 . d5   3.Bc1f4 . c6   4.f3 . g6   5.e4 . dxe4   

b0zata (20 Days) --- rybka (19 Days)

1.e4 . d6   2.d4 . Ng8f6   3.Nb1c3 . g6   4.Bf1d3 . Bf8g7   5.h3 . OO   6.Ng1f3 . c5   7.OO . cxd4   8.Nf3xd4 . a6   9.Nd4f3 . Qd8c7   10.Bc1f4 . Nb8c6   11.Rf1e1 . Bc8e6   12.e5 . Nc6xe5   13.Nf3xe5 . dxe5   14.Bf4xe5 . Qc7b6   15.Ra1b1 . Rf8d8   16.Qd1f3 . Ra8c8   17.Nc3e4 . Nf6xe4   18.Re1xe4 . Be6d5   19.Be5xg7 . Kxg7   20.b3 . Bd5xe4   21.Bd3xe4 . Rc8c7   22.Rb1e1 . e6   23.Be4d3 . Rd8c8   24.Qf3e4 . Qb6c6   25.Qe4e5 . Kg8   26.Qe5f6 . Rc7d7   27.h4 . Rc8d8   28.Bd3e4 . Qc6d6   29.h5 . Qd6d4   30.Qf6g5 . Qd4g7   31.h6 . Qg7d4   32.g4 . Qd4c3   33.Re1e3 . Qc3a1   34.Kg2 . f6   35.Qg5f4 . Qa1e5   36.Qf4f3 . b5   37.Be4c6 . Qe5d6   38.Bc6xd7 . Rd8xd7   39.Qf3xf6 . Qd6d5   40.Re3f3 . Qd5d6   41.Rf3d3 . Qd6c6   42.Rd3f3 . Qc6d6   43.Kh3 . a5   44.Rf3d3 . Qd6c6   45.Rd3xd7 . Qc6xd7   46.f3 . b4   47.c3 . bxc3   48.Qf6xc3 . Qd7a7   49.Kg3 . Qa7g1   50.Kf4 . Qg1h2   51.Kg5 . e5   52.Qc3c8 . Kf7   53.Qc8d7 . Kf8   54.Qd7g7 . Ke8   55.Qg7h8 . Kd7   56.Qh8xh7 .   

norlavuaram (16 Days) --- yoj (3 Days)

1.e4 . Ng8f6   2.e5 . Nf6d5   3.d4 . c5   4.c4 . Nd5b4   5.d5 . g6   6.Ng1f3 . d6   7.a3 . Nb4a6   8.Nb1c3 .