nimzo (-2 Days) --- conde7 (11 Days)

1.d4 . d5   2.c4 . dxc4   3.e3 . e6   4.Bf1xc4 . a6   5.Ng1f3 . Ng8f6   6.OO . c5   7.Bc4b3 . b5   8.a4 . b4   9.e4 . Bc8b7   10.e5 . Nf6e4   11.Nb1d2 . Ne4xd2   12.Bc1xd2 . cxd4   13.Nf3g5 . Bf8e7   14.Qd1h5 . Be7xg5   15.Bd2xg5 . Qd8d7   

nimzo (0 Days) --- pdebonis (19 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.c4 . g6   3.g3 . Bf8g7   4.Bf1g2 . OO   5.Nb1c3 . d6   6.Ng1f3 . Nb8d7   7.OO . e5   8.e4 . exd4   9.Nf3xd4 . Nd7c5   10.h3 . Rf8e8   11.Rf1e1 . a5   12.Nd4b5 . Nf6d7   13.Bc1g5 . Qd8xg5   14.Nb5xc7 . Qg5d8   15.Nc7xa8 . Bg7xc3   16.bxc3 . Nd7e5   17.Ra1b1 . Ne5xc4   18.Bg2f1 . Nc4a3   19.Rb1b6 . Bc8e6   20.Rb6xd6 . Qd8xa8   21.Qd1c1 . Na3c4   

jpmartinez (4 Days) --- nimzo (3 Days)

1.c4 . e6   2.Nb1c3 . d5   3.e3 . Ng8f6   4.Ng1f3 . b6   5.b3 . Bc8b7   6.Bc1b2 . Nb8d7   7.Qd1c2 . a6   8.cxd5 . exd5   9.Bf1e2 . Bf8d6   10.OO . OO   11.d4 . Rf8e8   12.Ra1c1 . Qd8e7   

conde7 (7 Days) --- pdebonis (20 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Ng8f6   5.Nb1c3 . g6   6.Bc1e3 . Bf8g7   7.f3 . OO   8.Qd1d2 . Nb8c6   9.g4 . Bc8e6   10.Nd4xe6 . fxe6   11.OOO . Nc6e5   12.Bf1e2 . Qd8c8   13.h4 . Nf6d7   14.f4 . Ne5c4   15.Be2xc4 . Qc8xc4   16.e5 . Ra8d8   17.exd6 . Nd7f6   18.Qd2d4 . Qc4xd4   19.Be3xd4 . exd6   20.Rh1g1 . Nf6e8   21.Bd4e5 . Kf7   22.Be5xg7 . Ne8xg7   23.b3 . Ke7   24.Rd1d4 . d5   25.Nc3d1 . Ng7e8   

conde7 (7 Days) --- jpmartinez (-5 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . g6   5.c4 . Bf8g7   6.Bc1e3 . Ng8f6   7.Nb1c3 . OO   8.Bf1e2 . d6   9.OO . Bc8d7   10.f3 . Nc6xd4   11.Be3xd4 . a5   12.c5 . dxc5   13.Bd4xc5 .   

pdebonis (20 Days) --- jpmartinez (-5 Days)

1.d4 . d5   2.c4 . e6   3.Nb1c3 . Bf8b4   4.e3 . Ng8f6   5.a3 . Bb4xc3   6.bxc3 . c6   7.a4 . OO   8.Bc1a3 . Rf8e8   9.cxd5 . cxd5   10.Ng1f3 . b6   11.Bf1b5 . Bc8d7   12.OO . Bd7xb5   13.axb5 . Qd8c7   14.Qd1a4 . Nb8d7   15.Rf1c1 . Re8c8   16.Nf3d2 . a6   17.bxa6 . Nd7b8   18.c4 .   

jpmartinez (-2 Days) --- prize640 (3 Days)

1.Ng1f3 . c5   2.c4 . Ng8f6   3.Nb1c3 . Nb8c6   4.e3 . d5   5.cxd5 . Nf6xd5   6.Bf1b5 . e6   7.Nf3e5 . Bc8d7   8.Bb5xc6 . Bd7xc6   9.Ne5xc6 . bxc6   10.OO . Bf8d6   11.b3 . OO   12.Bc1b2 . Qd8c7