ditto (8 Days) --- falcoale (20 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1b5 . Nc6d4   4.Nf3xd4 . cxd4   5.d3 . a6   6.Bb5c4 . b5   7.Bc4d5 . Ra8b8   8.Qd1f3 . e6   9.Bd5b3 . Bc8b7   10.OO . Ng8f6   11.Bc1g5 . Bf8e7   12.Nb1d2 . h6   13.Bg5f4 . OO   14.Bf4xb8 . Qd8xb8   15.Rf1e1 . a5   16.a3 . a4   17.Bb3a2 . e5   18.Nd2f1 . d6   19.Nf1g3 . Bb7c8   20.Ra1c1 . Bc8g4   21.Qf3e2 . Bg4xe2   22.Ng3xe2 . Nf6d7   23.Ne2g3 . Nd7f6   24.Ng3f5 . Rf8e8   25.h3 . b4   26.Ba2c4 . Be7f8   27.Rc1b1 . bxa3   28.bxa3 . Qb8a7   29.Rb1b4 . Re8b8   30.Re1b1 . Rb8xb4   31.Rb1xb4 . d5   32.Rb4b2 . dxc4   33.dxc4 . Nf6xe4   

ditto (8 Days) --- cjood (20 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1c4 . Ng8f6   4.Nb1c3 . d6   5.d4 . exd4   6.Nf3xd4 . Nc6xd4   7.Qd1xd4 . c5   8.Qd4d1 . Bf8e7   9.Bc1f4 . OO   10.Qd1f3 . Qd8b6   11.Ra1b1 . Qb6b4   12.Bc4b3 . Bc8g4   13.Qf3d3 . Ra8d8   14.Bf4d2 . Qb4b6   15.OO . Rd8c8   16.Rf1e1 . c4   17.Bb3xc4 . Nf6d7   18.Qd3g3 . h5   19.Bc4d3 . Nd7e5   20.Nc3d5 . Qb6d8   21.Bd2c3 . Be7f6   22.Qg3e3 . b6   23.Nd5f4 . Bf6g5   24.Qe3g3 . Qd8f6   25.Nf4d5 . Qf6e6   26.Bd3a6 . Rc8d8   27.Nd5c7 . Qe6xa2   28.Rb1a1 . Qa2xa1   29.Re1xa1 . h4   30.Qg3xe5 . dxe5   31.Nc7d5 . Bg4e6   32.Nd5b4 . Bg5d2   33.Bc3xd2 . Rd8xd2   34.Ba6d3 . a5   35.Nb4c6 . Kh8   36.Kf1 . Be6c4   37.Bd3xc4 . Rd2xc2   38.b3 . f6   39.Nc6e7 . Rf8d8   40.Ne7g6 . Kh7   41.Ng6xh4 . Rd8d2   42.f3 . Rd2f2   43.Ke1 . g5   44.Nh4f5 . Rf2xg2   45.Kf1 . Rg2xh2   46.Kg1 . Rh2h3