coolant (18 Days) --- faerieking (9 Days)

1.Nb1c3 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.e4 . Ng8f6   4.Bf1b5 . Nc6d4   5.Bb5c4 . Bf8c5   6.Nf3xe5 . Qd8e7   7.Ne5d3 . d5   8.Bc4xd5 . Nf6xd5   9.Nc3xd5 . Qe7xe4   10.Nd5e3 . Bc5d6   11.OO . Bc8e6   12.Rf1e1 .   

coolant (15 Days) --- seger (4 Days)

1.Nb1c3 . d5   2.d4 . Ng8f6   3.Bc1g5 . Nb8d7   4.Qd1d3 . h6   5.Bg5xf6 . Nd7xf6   6.OOO . e6   7.e4 . a6   8.e5 . Nf6d7   9.f4 . c5   10.Ng1f3 .   

tartan (10 Days) --- coolant (14 Days)

1.e4 . Nb8c6   2.d4 . d5   3.Nb1c3 . a6   4.exd5 . Nc6b4   5.a3 . Nb4xd5   6.Nc3xd5 . Qd8xd5   7.c4 . Qd5e4   8.Bc1e3 . Bc8f5   9.Ng1e2 . Qe4c2   10.Qd1xc2 . Bf5xc2   

numanoid (12 Days) --- coolant (16 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.c4 . e5   3.dxe5 . Nf6g4   4.Ng1f3 . Bf8c5   5.e3 . Nb8c6   6.Nb1c3 . Ng4xe5   7.Bf1e2 . Bc5b4   8.OO . Bb4xc3   9.bxc3 . d6   10.Nf3d4 . Bc8e6   

faerieking (12 Days) --- seger (8 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1c4 . Ng8f6   4.Nf3g5 . Bf8c5   5.Ng5xf7 . Bc5xf2   6.Kf1 . Qd8e7   7.Nf7xh8 . d5   8.exd5 . Nc6d4   9.d6 . Qe7xd6   

faerieking (11 Days) --- tartan (5 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . e6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Nb8c6   5.Nd4b5 . d6   6.c4 . a6   7.Nb5c3 . Ng8f6   8.Bf1e2 .   

numanoid (7 Days) --- faerieking (9 Days)

1.d4 . d5   2.c4 . c6   3.Ng1f3 . Ng8f6   4.Nb1c3 . dxc4   5.a4 . Bc8f5   6.Nf3e5 . Nb8a6   

seger (6 Days) --- tartan (1 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.c4 . e6   3.g3 . d5   4.Bf1g2 . Bf8e7   5.Ng1f3 .   

seger (5 Days) --- numanoid (9 Days)

1.d4 . d5   2.c4 . e6   3.cxd5 . exd5   4.Bc1f4 . Bf8b4   5.Nb1c3 . c6   6.e3 . Ng8e7   

tartan (2 Days) --- numanoid (11 Days)

1.e4 . e6   2.d4 . d5   3.Nb1c3 . Ng8f6   4.Bc1g5 . dxe4   5.Nc3xe4 . Bf8e7