norlavuaram (5 Days) --- apdash (20 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.d4 . Nc6xd4   4.Nf3xd4 . cxd4   5.Qd1xd4 . a6   6.c4 . d6   7.Nb1c3 . Ng8f6   8.Bf1e2 . g6   9.f3 . Bf8g7   10.Qd4d3 . OO   11.Bc1e3 . Bc8d7   12.Nc3d5 . Nf6xd5   13.cxd5 . Bg7xb2   14.Ra1b1 . Bd7b5   

norlavuaram (8 Days) --- vios (12 Days)

1.e4 . c6   2.d4 . d5   3.Nb1d2 . dxe4   4.Nd2xe4 . Ng8f6   5.Ne4xf6 . gxf6   6.Ng1f3 . Rh8g8   7.g3 . Bc8g4   8.Bf1g2 . Nb8d7   9.h3 . Bg4h5   10.Qd1d3 . Bh5g6   11.Qd3b3 .   

prize64 (18 Days) --- norlavuaram (7 Days)

1.e4 . e5   2.f4 . exf4   3.Ng1f3 . d6   4.Bf1c4 . h6   5.h4 . Ng8f6   6.d3 . Bc8g4   7.Bc1xf4 . Nb8c6   8.c3 . Bf8e7   9.Nb1d2 . OO   10.Qd1c2 . Nf6h5   11.Bf4e3 . Nc6e5   12.Nf3xe5 . dxe5   13.Be3f2 . Nh5f4   

falcoale (7 Days) --- norlavuaram (5 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1c4 . Bf8e7   4.OO . Ng8f6   5.Rf1e1 . d6   6.a3 . OO   7.b4 . Bc8g4   8.h3 . Bg4h5   

apdash (20 Days) --- vios (15 Days)

1.e4 . c6   2.d4 . d5   3.e5 . c5   4.dxc5 . e6   5.Bc1e3 . Qd8a5   6.c3 . Qa5c7   7.Be3d4 . Bf8xc5   8.Bf1b5 . Bc8d7   9.Bb5xd7 . Nb8xd7   10.Ng1f3 . Ng8e7   11.Nb1d2 . Ne7g6   12.Qd1e2 . OO   13.OO . b6   14.Ra1c1 . Ra8c8   15.Nd2b3 . a5   16.a4 . Bc5e7   17.g3 . Nd7c5   18.Bd4xc5 . bxc5   19.Nb3d2 . c4   20.b3 . cxb3   21.Nd2xb3 .   

falcoale (6 Days) --- apdash (20 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1c4 . Bf8c5   4.OO . Ng8f6   5.d3 . OO   6.a3 . d5   7.exd5 . Nf6xd5   8.Rf1e1 . Bc8g4   9.h3 . Bg4h5   10.g4 . Bh5g6   11.Nf3xe5 . Nc6xe5   12.Nb1c3 . Nd5xc3   13.bxc3 . Ne5xc4   14.dxc4 . Qd8h4   

vios (5 Days) --- prize64 (15 Days)

1.e4 . e6   2.d4 . d5   3.Nb1c3 . Ng8f6   4.e5 . Nf6d7   5.f4 . c5   6.Ng1f3 . Nb8c6   7.Bc1e3 . a6   8.Nc3e2 . cxd4   9.Ne2xd4 . Nc6xd4   10.Nf3xd4 . Bf8c5   11.c3 .   

vios (8 Days) --- falcoale (6 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.Bf1b5 . a6   4.Bb5xc6 . bxc6   5.OO . e6   6.d3 . a5   7.b3 . Bc8a6   8.Nb1c3 . Ng8f6   9.e5 .   

prize64 (19 Days) --- falcoale (7 Days)

1.e4 . c5   2.Nb1c3 . e6   3.g3 . Nb8c6   4.Bf1g2 . b6   5.d3 . Bc8b7   6.Bc1e3 . Ra8b8   7.Ng1e2 . Ng8f6   8.h3 . Bf8e7   9.f4 . OO   10.OO . d5   11.exd5 . Nf6xd5   12.Be3f2 . Nd5xc3   13.bxc3 . Be7f6