apdash (18 Days) --- sahlapalat (20 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Ng8f6   5.Nb1c3 . Nb8c6   6.Nd4xc6 . bxc6   7.Bf1e2 . g6   8.Bc1e3 . Bf8g7   9.OO . OO   10.f3 . Qd8a5   11.Kh1 . Ra8b8   12.Qd1c1 . Bc8e6   13.Be3d2 . Qa5c7   14.Ra1b1 . Nf6d7   15.f4 . Nd7b6   16.b3 . f5   17.Be2d3 . Be6d7   18.Rf1f3 . e6   19.exf5 . exf5   20.Nc3e2 . Rf8e8   21.c4 . c5   22.Bd2c3 . Bd7c6   23.Rf3g3 . Bc6e4   24.Bc3xg7 . Qc7xg7   25.Ne2c3 . Rb8d8   26.Bd3xe4 . fxe4   27.f5 . Re8e5   28.fxg6 . hxg6   29.Nc3e2 . Re5f5   30.Ne2f4 . Rf5f6   31.Nf4h5 . Qg7f7   32.Nh5xf6 . Qf7xf6   33.Qc1g5 . Qf6xg5   34.Rg3xg5 . Kg7   35.Rb1e1 . Rd8e8   36.h4 . Kf6   37.g3 . Nb6d7   38.Rg5d5 . Re8e6   39.Re1d1 . Ke7   40.Kg2 . Nd7e5   41.Rd1h1 . Ne5g4   42.Rd5g5 . Ng4e3   43.Kf2 . Ne3f5   44.h5 . e3   45.Ke1 . Nf5d4   46.Rg5xg6 . Nd4f3   47.Ke2 . Nf3d4   48.Kd3 . Re6e5   49.h6 . e2   50.Rh1e1 . Re5h5   51.Re1xe2 . Nd4xe2   52.Kxe2 . Rh5h2   53.Kd3 . Rh2xa2   54.h7 . Ra2h2   55.g4 . Rh2xh7   56.Rg6g8 . Kf7   57.Rg8a8 . Kf6