tartan (4 Days) --- gvladutz (20 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Qd8c7   5.Nb1c3 . e6   6.Bf1e2 . a6   7.OO . Ng8f6   8.Kh1 . Nc6xd4   9.Qd1xd4 . Bf8c5   10.Qd4d3 . h5   11.f4 . Nf6g4   12.Nc3d1 . d5   13.exd5 . exd5   14.b4 . Bc5b6   15.Bc1b2 . Kf8   16.Nd1c3 . Bc8e6   17.Nc3xd5 . Be6xd5   18.Qd3xd5 . Ra8d8   19.Qd5e4 . Ng4f2   20.Rf1xf2 . Bb6xf2   21.Ra1f1 . Bf2h4   22.Be2f3 . b5   23.Bb2e5 . Qc7e7   24.Rf1e1 . Rh8h6   25.Be5xg7 . Kxg7   26.Qe4xe7 . Bh4xe7   27.Re1xe7 . Rd8d2   28.h4 . Rh6f6   29.g3 . Rf6g6   30.Bf3xh5 . Rg6xg3   

tartan (2 Days) --- drawlward (5 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Ng8f6   5.Nb1c3 . e5   6.Nd4b5 . d6   7.Bc1g5 . a6   8.Nb5a3 . b5   9.Nc3d5 . Bf8e7   10.Bg5xf6 . Be7xf6   11.c3 . OO   12.Na3c2 . Bf6g5   13.a4 . bxa4   14.Ra1xa4 . a5   15.Bf1c4 . Ra8b8   16.b3 . Kh8   17.Nc2e3 . Nc6e7   18.Nd5xe7 . Qd8xe7   19.Ne3d5 . Qe7d8   20.Qd1a1 .   

apdash (20 Days) --- tartan (14 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . g6   5.Bf1c4 . Bf8g7   6.c3 . Ng8f6   7.Qd1c2 . OO   8.OO . Nc6xd4   9.cxd4 . d5   10.exd5 . Nf6xd5   11.Rf1d1 . Bc8g4   12.f3 . Bg4e6   13.Bc4xd5 . Qd8xd5   14.Bc1e3 . Ra8c8   15.Qc2a4 . Qd5c4   16.Qa4xc4 . Be6xc4   17.Nb1d2 . Bc4d5   18.Rd1c1 . e5   19.dxe5 . Bg7xe5   20.Be3xa7 . Rc8a8   21.Ba7c5 . Be5xb2   22.Bc5xf8 . Kxf8   23.Nd2e4 . b5   24.Rc1d1 . Bd5xa2   25.Ra1xa2 . Ra8xa2   26.Rd1d7 . h6   27.g3 . b4   28.Ne4d6 . Bb2d4   29.Kh1 . b3   30.Nd6c4 . Bd4c3   31.Rd7d3 . Ra2c2   32.h3 . b2   33.Nc4xb2 . Bc3xb2   34.Rd3b3 .   

gvladutz (20 Days) --- drawlward (15 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . Nb8c6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Ng8f6   5.Nb1c3 . e5   6.Nd4b5 . d6   7.Bc1g5 . a6   8.Nb5a3 . b5   9.Bg5xf6 . gxf6   10.Nc3d5 . f5   11.c3 . Bf8g7   12.Bf1d3 . Nc6e7   13.Nd5xe7 . Qd8xe7   14.Na3c2 . Qe7b7   15.Qd1f3 . OO   16.Nc2e3 . f4   17.Ne3d5 . Bc8e6   18.g4 . b4   19.c4 . Be6xd5   20.cxd5 . a5   21.Ra1c1 . Ra8c8   22.OO . Bg7f6   23.Qf3e2 . Rc8xc1   24.Rf1xc1 . Rf8c8   25.Rc1c2 . Bf6d8   26.Kf1 . Rc8xc2   27.Qe2xc2 . Qb7c7   28.Qc2c6 . Kg7   29.Qc6xc7 . Bd8xc7   30.Bd3b5 . Kg6   31.f3 . Kg5   32.Bb5e8 . f6   33.Be8d7 . Bc7b6   34.a3 . b3   35.Bd7a4 . Bb6d4   36.Ba4xb3 . a4   37.Bb3xa4 . Bd4xb2   38.Ba4d7 . Bb2xa3   39.Ke2 .