ditto (14 Days) --- osopanda (5 Days)

1.e4 . c5   2.Nb1c3 . d6   3.Bf1c4 . e6   4.d3 . g6   5.Ng1f3 . Nb8c6   6.Qd1e2 . Bf8g7   7.OO . Ng8e7   8.Bc1g5 . a6   9.a4 . OO   10.Qe2d2 . Nc6d4   11.Nf3xd4 . cxd4   12.Nc3e2 . Qd8c7   13.Ne2xd4 . d5   14.exd5 . exd5   15.Bc4b3 . Ne7f5   16.Nd4f3 . Bc8e6   17.Bg5f4 . Qc7d8   18.c3 . Ra8c8   19.Bb3c2 . d4   20.Bf4g5 . Qd8b6   21.Ra1b1 . dxc3   22.bxc3 . Qb6c6   23.c4 . f6   24.Bg5f4 . Nf5d4   25.Nf3xd4 . Qc6d7   26.Rf1e1 . Rf8e8   27.Bf4e3 . Be6f7   28.Nd4b3 . b5   29.axb5 . axb5   30.Nb3c5 . Qd7g4   31.Nc5e4 . bxc4   32.dxc4 . Rc8xc4   33.Ne4d6 . Rc4xc2   34.Qd2xc2 . Bf7d5   35.f3 . Bd5xf3   36.Qc2a2 . Re8e6   37.Nd6c4 . h5   38.Qa2f2 . Bf3e4   39.Rb1b8 . Kh7   40.g3 . Re6c6   41.Nc4d2 . Be4d5   42.Nd2f1 . Qg4e4   43.Qf2d2 . Rc6c2   44.Be3f4 . Qe4h1   45.Kf2 . Qh1g2   46.Ke3 . Rc2xd2   47.Nf1xd2 . g5   48.Bf4d6 . f5   49.Rb8b5 . f4   50.gxf4 . gxf4   51.Bd6xf4 . Bg7c3   52.Re1e2 . Qg2g1   53.Kd3 . Bc3xd2   54.Kxd2 . Bd5c4   55.Re2e7 . Kg6   56.Rb5g5 . Qg1xg5   57.Bf4xg5 . Kxg5   58.Re7e4 . Bc4f7   59.Ke3 . h4   60.Re4f4 . Bf7h5   61.h3 . Bh5g6   62.Rf4g4 . Kh5   63.Kf4 . Bg6c2   64.Rg4g5 . Kh6   65.Kg4 . Bc2d1   66.Kxh4 . Bd1e2   67.Rg5a5 . Kg6   68.Kg3 . Be2d1   69.h4 . Kh6   70.Kf4 . Kg6   71.Ra5g5 . Kh6   72.Kf5 . Bd1c2   73.Kf6 . Bc2d3   74.Rg5g8 . Kh5   75.Rg8g5 . Kxh4   76.Rg5g1 . Bd3c2   77.Ke5 . Kh5   78.Kf4 . Kh6   79.Rg1g3 . Bc2b1   80.Ke5 . Bb1c2