ffdd65 (8 Days) --- attatroll (12 Days)

1.e4 . d6   2.d4 . e5   3.d5 . f5   4.f3 . Ng8f6   5.Bf1d3 . f4   6.Bc1d2 . Bf8e7   7.Nb1c3 .   

ffdd65 (8 Days) --- piekki (10 Days)

1.e4 . c6   2.d4 . d5   3.e5 . Bc8f5   4.Bf1d3 . Bf5xd3   5.Qd1xd3 .   

apdash (12 Days) --- ffdd65 (6 Days)

1.e4 . e5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . Qd8e7   4.dxe5 . dxe5   5.Nb1c3 . h6   6.Nc3d5 . Qe7d6   

esperanza (5 Days) --- ffdd65 (6 Days)

1.d4 . d5   2.c4 . c6   3.Nb1c3 . e6   4.cxd5 . cxd5   

attatroll (16 Days) --- piekki (14 Days)

1.d4 . Ng8f6   2.Bc1g5 . Nf6e4   3.Bg5h4 . d5   4.f3 . g5   5.Bh4g3 . Ne4xg3   6.hxg3 . Qd8d6   7.Kf2 . h5   8.Nb1c3 . h4   9.gxh4 .   

attatroll (20 Days) --- apdash (19 Days)

1.e4 . e5   2.f4 . exf4   3.Bf1c4 . Qd8h4   4.Kf1 . Ng8f6   5.Ng1f3 . Qh4h5   6.Nb1c3 . Bf8b4   7.d3 . g5   8.Nc3d5 . Nf6xd5   9.Bc4xd5 . c6   10.Bd5b3 . Nb8a6   11.c3 . Bb4e7   12.Bc1d2 . Na6c5   13.Bd2e1 . d6   14.Bb3c2 . g4   15.Nf3d4 . Bc8d7   16.Qd1e2 . OOO   17.Nd4f5 . Bd7xf5   18.exf5 . Rh8e8   19.h3 . f3   20.gxf3 . gxf3   21.Qe2e3 . Be7h4   22.Qe3f4 . Re8xe1   23.Ra1xe1 .   

esperanza (8 Days) --- attatroll (15 Days)

1.d4 . e5   2.dxe5 . Nb8c6   3.Ng1f3 . Qd8e7   4.e3 . Nc6xe5   5.Bf1e2 . Ng8f6   6.OO . d5   7.Nb1c3 . Bc8d7   8.Nc3xd5 . Nf6xd5   

piekki (19 Days) --- apdash (20 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . e6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Nb8c6   5.Nb1c3 . Bf8b4   6.Bc1e3 . Ng8f6   7.Bf1d3 . Bb4xc3   8.bxc3 . d5   9.exd5 . Nf6xd5   10.Nd4xc6 . bxc6   11.Be3d2 . a5   12.OO . Qd8f6   13.Bd3e4 . Bc8a6   

piekki (11 Days) --- esperanza (8 Days)

1.d4 . d5   2.Bc1f4 . e6   3.Ng1f3 . Ng8f6   4.Nb1d2 . c5   5.e3 . Qd8b6   

apdash (14 Days) --- esperanza (8 Days)

1.e4 . c5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . cxd4   4.Nf3xd4 . Ng8f6   5.Nb1c3 . e6   6.Bc1g5 . a6   7.a4 . Bf8e7   8.Bf1c4 . Qd8a5