susov (5 Days) --- euwe1983 (6 Days)

1.e4 . c6   2.Ng1f3 . d5   3.exd5 . cxd5   4.d4 . e6   

susov (8 Days) --- passaroa25 (3 Days)

1.e4 . Nb8c6   2.d4 . Ng8f6   3.e5 . Nf6d5   4.Bf1c4 . e6   5.Ng1f3 . Bf8e7   6.Bc4xd5 .   

cal (12 Days) --- susov (8 Days)

1.c4 . e5   2.e4 . Nb8c6   3.a3 . Ng8f6   4.d3 . a6   5.h3 . Bf8c5   6.Ng1f3 . d6   7.Nb1c3 . Bc8d7   8.Bf1e2 .   

euwe1983 (6 Days) --- passaroa25 (7 Days)

1.e4 . Nb8c6   2.c3 . Ng8f6   3.Bf1c4 . e6   4.Ng1h3 . Nf6xe4   5.Nh3f4 .   

euwe1983 (16 Days) --- gandalf50 (19 Days)

1.g3 . f5   2.f4 . Ng8f6   3.Bf1h3 . e6   4.d3 . b6   5.Bc1e3 . Bc8b7   6.Ng1f3 . Bf8e7   7.Be3d4 . OO   8.Nf3e5 . Bb7xh1   9.g4 . fxg4   10.Bh3xg4 . Nf6xg4   11.Ne5xg4 . Be7h4   12.Kd2 . Bh1b7   13.Bd4xg7 .   

cal (9 Days) --- euwe1983 (8 Days)

1.c4 . c5   2.Nb1c3 . Qd8b6   3.Ng1f3 . e6   4.e4 . e5   5.a3 . Bf8e7   6.d3 . Qb6b3   

passaroa25 (10 Days) --- gandalf50 (20 Days)

1.Nb1c3 . f5   2.Ng1f3 . Ng8f6   3.d4 . d5   4.Nf3e5 . e6   5.f3 . c6   6.e3 . Bf8d6   7.Bc1d2 . Qd8e7   8.Bf1d3 . OO   9.h3 . Bc8d7   10.Nc3a4 . Bd7e8   11.Bd3e2 . Nb8d7   12.Na4c5 . Nd7xc5   13.dxc5 . Bd6xe5   14.c3 . Be5g3   

passaroa25 (6 Days) --- cal (13 Days)

1.e4 . e5   2.Nb1c3 . d6   3.Ng1f3 . a6   4.Nc3d5 . c6   5.Nd5b4 . a5   6.Nb4d3 . h6   7.c3 . Bf8e7   

gandalf50 (20 Days) --- cal (18 Days)

1.c4 . e5   2.Ng1f3 . d6   3.d4 . e4   4.Nf3g5 . h6   5.Ng5xe4 . Bc8f5   6.Ne4g3 . c6   7.Ng3xf5 . Ng8f6   8.Nf5e3 . Nb8d7   9.Nb1c3 . Bf8e7   10.g3 . OO   11.Bf1g2 . a6   12.Ne3f5 . Rf8e8   13.Nf5xe7 . Re8xe7   14.OO . b6   15.Bg2xc6 .